Buổi 2: Hướng dẫn upload dữ liệu cho web

Buổi 2: Hướng dẫn upload dữ liệu cho web

 • Cách tạo đề/ bài tập
 • Cách đăng tài liệu
 • Cách đăng tin tức

 

I. Hướng dẫn cách tạo đề (bài tập)

1.  Hướng dẫn tạo danh mục đề:

Tổng quan danh mục đề
 • Bước 1: Vào “quản lý đề” => vào “danh mục đề”
Hướng dẫn sử dụng – tạo mới danh mục đề
 • Bước 2: Chọn “Thêm mới”
 • Bước 3: Nhập thông tin danh mục:
Hướng dẫn sử dụng – tạo mới danh mục đề

Tên danh mục

  • Chọn icon hiển thị cho danh mục
  • Nhập mô tả cho danh mục
  • Nhập thứ tự sắp xếp danh mục: Số thứ tự lớn sẽ hiển thị trước, nhỏ hiển thị sau.
  • Chọn danh mục cha: Nếu không chọn danh mục sẽ trở thành danh mục cấp 1, nếu chọn nó sẽ trở thành danh mục con.
  • Chọn kiểu hiển thị danh sách: có 3 loại hiển thị
  • Upload ảnh bìa cho danh mục.
 • Bước 4: Chọn tạo mới
Hướng dẫn sử dụng – tạo mới danh mục đề

2. Hướng dẫn sửa danh mục đề:

 • Bước 1: Vào “quản lý đề” => vào “danh mục đề”.
Hướng dẫn sử dụng – thay đổi danh mục đề
 • Bước 2: Chọn icon sửa danh mục.
Hướng dẫn sử dụng – thay đổi danh mục đề
 • Bước 3: Sửa thông tin và lưu lại.
Hướng dẫn sử dụng – thay đổi danh mục đề

3. Hướng dẫn tạo mới đề thủ công – loại có 1 bài kiểm tra:

 • Bước 1: Vào “quản lý đề” => vào “Đề thi” => chọn “Thêm mới”
Hướng dẫn sử dụng – tạo mới đề thủ công
 • Bước 2: Nhập thông tin đề
Hướng dẫn sử dụng – tạo mới đề thủ công
  • Nhập tên.
  • Nhập mã đề ( không bắt buộc).
  • Chọn kiểu đề: chọn 1 trong 5 loại: nghe/ nói/ đọc/ viết/ hỗn hợp. *Lưu ý: không chọn đề combo, loại này dùng để tạo ra 1 đề có nhiều bài kiểm tra.
  • Chọn dạng đề: mỗi dạng đề sẽ có cách tính điểm khác nhau.
  • Chọn loại phí:
   • Đề miễn phí: bất cứ ai có tài khoản đều có thể kiểm tra.
   • Đề học viên: chỉ ai có tài khoản học viên chính thức mới có thể kiểm tra.
   • Đề nhập mã: chỉ ai được admin giao cho mã mới có thể kiểm tra.
   • Chọn danh mục đề
   • Nhập nội dung hướng dẫn làm bài
   • Nhập Mô tả ngắn, giới thiệu bài
   • Lựa chọn các tiêu chí và thuộc tính khác của đề:
   • Đề nổi bật: sẽ hiển thị ra trang chủ
   • Đề đánh giá năng lực: sau khi kiểm tra sẽ ghi nhận kết quả vào biểu đồ năng lực.
   • Hiện đáp án đúng: sau khi kiểm tra học viên xem được đáp án của đề.
   • Hiện lời giải: sau khi kiểm tra học viên xem được lời giải của đề.
 • Bước 3: Tạo nội dung đề.
  • Cấu trúc của 1 đề gồm có
   • Phần: là 1 Part trong đề.
   • Nhóm: là 1 Section trong đề.
   • Câu hỏi: là 1 Question trong đề.
Hướng dẫn sử dụng – tạo mới đề thủ công
  • Hướng dẫn tạo nội dung của “Phần” .
Hướng dẫn sử dụng – tạo nội dung phần
   • Chọn “thêm phần” 
   • Nhập nội dung của Phần
   • Tải video lên cho Phần:
Hướng dẫn sử dụng – thêm video cho phần
    • Chọn Icon thêm video
    • Chọn Tìm kiếm file
    • Chọn tải file lên
    • Chọn sử dụng file đã tải lên
    • Nhập kích thước muốn hiển thị tại mục “Dimensions”.
   • Thêm video Youtube cho Phần:
Hướng dẫn sử dụng – thêm video cho phần
    • Chọn Icon thêm video
    • Đặt đường link video youtube vào ô source
    • Chọn “OK”.
   • Thêm video Facebook cho Phần:
    • Chọn Icon thêm video
    • Chọn “Embed”
    • Cách lấy mã nhúng của Video Facebook: chọn chia sẻ video trên Facebook => chọn “Nhúng” => chọn “sao chép mã”
    • Dàn đoạn mã vừa sao chép vào ô “Embed” trên web
    • Chọn “OK”.
   • Thêm Ảnh cho Phần:
Hướng dẫn sử dụng – thêm ảnh cho phần
    • Chọn Icon thêm ảnh
    • Chọn Tìm kiếm file
    • Chọn tải file lên
    • Chọn sử dụng file đã tải lên
    • Nhập kích thước muốn hiển thị tại mục Dimensions
    • Chọn “OK”.
   • Up file nghe ( với đề nghe)
Hướng dẫn sử dụng – thêm file nghe cho phần
    • Tại mục âm thanh, chọn “select Audio”.
    • Chọn File nghe từ máy tính.
    • Chọn “Upload”.
  • Hướng dẫn tạo nội dung cho Nhóm:
   • Trong một Phần (Part), Chọn “thêm nhóm” 
   • Nhập nội dung cho nhóm ( tương tự như Phần).
Hướng dẫn sử dụng – tạo nội dung cho nhóm
  • Hướng dẫn tạo nội dung cho Câu hỏi:
Hướng dẫn sử dụng – tạo nội dung câu hỏi
   • Trong 1 Nhóm (Section), chọn thêm mới câu hỏi
   • Nhập nội dung câu hỏi
   • Lựa chọn loại câu:
    • Loại “Nhiều lựa chọn”: Học viên có thể trả lời bằng cách tích chọn 1 hoặc nhiều đáp án trắc nghiệm.
    • Loại “điền câu trả lời”: User sẽ trả lời bằng các nhập đáp án là từ, cụm từ hoặc câu. Web sẽ so sánh câu trả lời với đáp án để tính điểm tự động.
    • Loại “chọn câu trả lời”: User sẽ chỉ được seclect 1 trong các đáp án đã cho.
    • Loại câu “viết tự luận”: User sẽ viết đoạn trả lời, giáo viên phải chấm điểm.
    • Loại câu nói tự luận: User sẽ ghi âm đoạn trả lời, giáo viên phải chấm điểm.
   • Nhập đáp án: Nhập đáp án cho các câu trắc nghiệm
   • Tích chọn vào đáp án đúng
   • Nhập lời giải.
Hướng dẫn sử dụng – tạo nội dung câu hỏi

4.Hướng dẫn tạo mới đề bằng cách import file word:

 • Bước 1: Chuẩn bị file word theo template. Đề mẫu: https://bit.ly/3LHTtH0
 • Đề cần soạn theo bộ quy tắc:
  • PART 1: dùng để phân tách các phần trong đề, bắt buộc có. Nằm sau PART 1: là nội dung của Part
  • Section 1: dùng để tạo đề bài chung cho nhiều câu hỏi ( gọi là câu hỏi nhóm); 1 PART có thể có nhiều section hoặc không có. Nằm sau Section 1: là nội dung của section.
  • Question 1. nằm trong Section  là các câu hỏi con nằm trong nhóm. Nằm sau  Question 1. là nội dung của câu hỏi
  • Question 10. nằm trong PART không nằm trong Section là các câu hỏi đơn. Nằm sau Question 10. là nội dung của câu hỏi.
  • A. là bắt đầu đáp án trong 1 câu hỏi trắc nghiệm, nằm sau A. là nội dung đáp án
  • ==fill là câu hỏi điền từ
  • ==select[A/B/C/D/E/F/G/H] là câu hỏi nối từ hoặc điền từ có sẵn đáp án. A, B, C,… là các đáp án để lựa chọn, A,B,C,D có thể thay bằng từ ngữ , câu văn…
  • ==SPEAK Là câu hỏi nói tự luận
  • ==WRITE là câu hỏi viết tự luận
  • ==DA là bắt đầu đoạn đáp án, sau đó là danh sách đáp án
  • ==LG (không bắt buộc cần có) dùng để bắt đầu đoạn bài giải
  • ==TAG (không bắt buộc cần có) dùng để bắt đầu đoạn bài giải ghi chú để phân loại câu (trong đề thì là các dạng câu hỏi kỹ năng) ;
  • Dấu / trong đáp án: dùng để chỉ có nhiều lựa chọn đúng có trong 1 câu.
  • Dấu / trong TAG:  dùng để chỉ có nhiều TAG có trong 1 câu.
 • Bước 2: Vào mục “Quản lý đề” => vào mục “Đề thi” => Chọn “Import mẫu”
Hướng dẫn sử dụng – import file word
 • Bước 3:
  • Đặt tên đề
  • Chọn loại đề
  • Chọn dạng đề
  • Nhập thời gian làm bài
  • Nhập trạng thái: On
  • Chọn tải file word đã chuẩn bị ở Bước 1
Hướng dẫn sử dụng – import file word
 • Bước 4: Chọn “Import”
Hướng dẫn sử dụng – import file word
 • Bước 5: Chọn sửa đề để bổ sung thêm các thông tin còn thiếu.
Hướng dẫn sử dụng – import file word

5. Hướng dẫn tạo mới đề bằng cách sử dụng thư viện câu hỏi

 • Bước 1: Vào “quản lý đề” => vào “Đề thi” => chọn “Thêm mới”
Hướng dẫn sử dụng – tạo đề thi bằng cách sử dụng thư viện câu hỏi
 • Bước 2: Nhập thông tin đề
Hướng dẫn sử dụng – tạo đề thi bằng cách sử dụng thư viện câu hỏi
 • Bước 3: Tạo nội dung đề.
  • Chọn “Chọn đề” để thêm 1 bài kiểm tra vào đề “Combo”
  • Chọn “Chọn phần”, “Chọn nhóm” hoặc chọn câu hỏi để thêm vào nội dung bài.
Hướng dẫn sử dụng – tạo đề thi bằng cách sử dụng thư viện câu hỏi

6. Hướng dẫn sửa đề:

 • Để sửa đề, chọn icon sửa
Hướng dẫn sử dụng – cập nhật đề
 • Để xóa bớt Câu hoặc Nhóm, Phần trong đề, chọn dấu X.
Hướng dẫn sử dụng – cập nhật đề
 • Sau khi chỉnh sửa, chọn lưu lại.
Hướng dẫn sử dụng – cập nhật đề

II. Hướng dẫn cách đăng tài liệu

 1. Hướng dẫn cách tạo danh mục tài liệu:

 • Bước 1: Vào “Quản lý tài liệu” => vào “Danh mục tài liệu” => Chọn “Thêm mới”.
Hướng dẫn sử dụng – tạo danh mục tài liệu
 • Bước 2: Nhập thông tin cho danh mục:
  • Nhập tên danh mục
  • Nhập mô tả cho danh mục (Không bắt buộc)
  • Slug: không bắt buộc
  • Ảnh: Không bắt buộc
  • Thứ tự: nhập số lớn danh mục sẽ hiển thị trên trên, số nhỏ hơn sẽ hiển thị xuống dưới.
Hướng dẫn sử dụng – tạo danh mục tài liệu

Hướng dẫn đăng tài liệu

 • Bước 1: Vào mục “quản lý tài liệu” => vào mục “Tài liệu” => chọn “thêm mới”
Hướng dẫn sử dụng – tạo tài liệu
 • Bước 2: Nhập thông tin cho tài liệu:
  • Nhập tiêu đề tài liệu
  • Nhập mô tả ngắn: sẽ hiển thị ra phần tóm tắt tài liệu
  • Nhập nội dung tài liệu
  • Nhập link youtube: bài tài liệu sẽ hiển thị video được dán link
  • Tải file tài liệu lên: phía web học viên sẽ show ra tài liệu tương ứng
  • Tải ảnh thumbnail lên
  • Chọn trạng thái: ẩn/ Hiện
  • Chọn hiển thị “Nổi bật”: nếu chọn, tài liệu sẽ hiển thị ra tài liệu nổi bật trên trang chủ
  • Chọn danh mục cho tài liệu
  • Đính kèm các tài liệu liên quan bằng cách chọn tài liệu muốn đính kèm
  • Đính kèm các bài tập, bài viết khác: Nhập tiêu đề và link dẫn.
Hướng dẫn sử dụng – tạo tài liệu
 • Bước 3: Chọn tạo mới.
Hướng dẫn sử dụng – tạo tài liệu

III. Hướng dẫn cách đăng bài viết

Hướng dẫn cách tạo danh mục bài viết:

 • Bước 1: Vào “Quản lý “bài viết” => vào “Danh mục bài viết” => Chọn “Thêm mới”.
Hướng dẫn sử dụng – tạo danh mục bài viết
 • Bước 2: Nhập thông tin cho danh mục:
  • Nhập tên danh mục.
  • Nhập mô tả cho danh mục (Không bắt buộc).
  • Slug: không bắt buộc.
  • Ảnh: Không bắt buộc.
  • Thứ tự: nhập số lớn sẽ hiển thị trên trên, số nhỏ hơn sẽ hiển thị xuống dưới.
Hướng dẫn sử dụng – tạo danh mục bài viết

Hướng dẫn đăng bài viết

 • Bước 1: Vào mục “quản lý bài viết” => vào mục “Bài viết” => chọn “thêm mới”.
Hướng dẫn sử dụng – tạo bài viết
 • Bước 2: Nhập thông tin cho bài viết:
  • Nhập tiêu đề tài bài viết.
  • Nhập mô tả ngắn: sẽ hiển thị ra phần tóm tắt bài viết.
  • Nhập nội dung bài viết.
  • Tải ảnh thumbnail lên.
  • Chọn trạng thái: ẩn/ Hiện.
  • Chọn hiển thị “Nổi bật”: nếu chọn, bài viết sẽ hiển thị ra tin tức nổi bật trên trang chủ.
  • Chọn danh mục cho bài viết.
 • Bước 3: Chọn tạo mới.
Hướng dẫn sử dụng – tạo bài viết