Buổi 3: Quản lý giáo viên, học sinh và lớp học

Buổi 3: Quản lý giáo viên, học sinh và lớp học

I. Quản lý tài khoản giáo viên

1. Hướng dẫn tạo phân quyền cho các vị trí:

 • Các tài khoản thuộc phân quyền nào, khi đăng nhập vào trang admin chỉ được sử dụng chức năng của phân quyền đó.
 • Bước 1: Vào “Phân quyền” => Chọn “thêm mới”
Hướng dẫn sử dụng – tạo phân quyền
 • Bước 2: Nhập thông tin:
  • Đặt tên cho phân quyền, VD: Admin, Giáo viên, Trợ giảng…
  • Tick chọn các chức năng mà phân quyền đó được sử dụng trong trang admin.
Hướng dẫn sử dụng – tạo phân quyền
 • Bước 3: Chọn hoàn thành.
Hướng dẫn sử dụng – tạo phân quyền

2. Hướng dẫn tạo mới tài khoản giáo viên và các quản trị viên khác:

 • Bước 1: Chọn “Quản lý tài khoản giáo viên” => chọn “Thêm mới”
Hướng dẫn sử dụng – tạo tài khoản quản trị viên
 • Bước 2: Nhập thông tin giáo viên:
  • Nhập tên tài khoản: là tên dùng để đăng nhập, viết liền không dấu.
  • Nhập họ tên giáo viên/ quản trị viên
  • Nhập nhập khẩu
  • Nhập lại mật khẩu
  • Chọn bộ phận: là chức năng được phân quyền ở mục 1.
  • Nhập số điện thoại
  • Tải ảnh lên
 • Bước 3: Chọn lưu
Hướng dẫn sử dụng – tạo tài khoản quản trị viên

Hướng dẫn xem thông tin giáo viên/ quản trị viên:

 • Bước 1: Chọn “Quản lý tài khoản giáo viên” => chọn icon con mắt của giáo viên muốn xem
Hướng dẫn sử dụng – xem thông tin quản trị viên
 • Bước 2: Chọn “Chi tiết” để xem thông tin cá nhân
Hướng dẫn sử dụng – tạo tài khoản quản trị viên
 • Bước 3: Chọn “Lớp học” để xem danh sách lớp giáo viên phụ trách
Hướng dẫn sử dụng – tạo tài khoản quản trị viên

3. Hướng dẫn đăng nhập tài khoản giáo viên/ quản trị viên:

 • Bước 1: truy cập link web admin
 • Bước 2: Nhập tên đăng nhập và password đã tạo
Hướng dẫn sử dụng – Đăng nhập tài khoản quản trị viên

II. Quản lý tài khoản học viên:

1. Hướng dẫn tạo mới tài khoản học viên thủ công:

 • Bước 1: Chọn “Quản lý học sinh” => chọn “Thêm mới”
Hướng dẫn sử dụng – Tạo mới tài khoản học viên thủ công
 • Bước 2: Nhập thông tin cho học viên
  • Họ tên
  • Email
  • Mật khẩu
  • Và các thông tin khác
Hướng dẫn sử dụng – Tạo mới tài khoản học viên thủ công
 • Bước 3: Lưu lại
Hướng dẫn sử dụng – Tạo mới tài khoản học viên thủ công

2. Thêm thông tin phụ huynh học sinh ( không bắt buộc)

 • Bước 1: Vào xem thông tin học sinh
Hướng dẫn sử dụng – Thêm thông tin phụ huynh
 • Bước 2: Chọn tab “Phụ huynh” => Chọn “Thêm phụ huynh”
Hướng dẫn sử dụng – Thêm thông tin phụ huynh
 • Bước 3: Nhập thông tin phụ huynh => lưu lại
Hướng dẫn sử dụng – Thêm thông tin phụ huynh

3. Hướng dẫn tạo mới tài khoản học viên bằng cách import File:

 • Bước 1: Vào quản lý học sinh => chọn “Nhập file”
Hướng dẫn sử dụng – Tạo mới tài khoản học viên bằng cách import File
 • Bước 2: Chọn tải file mẫu
Hướng dẫn sử dụng – Tạo mới tài khoản học viên bằng cách import File
 • Bước 3: Điền thông tin học sinh theo các cột trong file mẫu
Hướng dẫn sử dụng – Tạo mới tài khoản học viên bằng cách import File
 • Bước 4: Chọn tải file lên. Tại ô “Lớp học” nếu tất cả học viên đều thuộc 1 lớp thì bạn có thể chọn lớp, nếu không thì để trống.
 • Bước 5: Chọn nút “import” để hoàn thành
Hướng dẫn sử dụng – Tạo mới tài khoản học viên bằng cách import File

3. Hướng dẫn xem thông tin học  viên:

 • Bước 1: Vào “Quản lý học sinh” => chọn icon mắt xem
Hướng dẫn sử dụng – Xem thông tin học  viên
 • Bước 2: Xem thông tin học viên
  • Chọn “chi tiết” để xem thông tin cá nhân và biểu đồ năng lực.
   • Chọn “Phụ huynh” để xem thông tin phụ huynh.
   • Chọn “Lớp học” để xem danh sách lớp học mà học sinh theo học. Tài khoản của học viên mới tạo và chưa được thêm vào lớp là tài khoản vãng lai; tài khoản được thêm vào lớp là tài khoản Học viên.
Hướng dẫn sử dụng – Xem thông tin học  viên

III. Quản lý chương trình học

1. Hướng dẫn tạo mới chương trình học:

 • Bước 1: Chọn “Quản lý chương trình học” => Chọn “Thêm mới”.
Hướng dẫn sử dụng – Tạo mới chương trình học
 • Bước 2: Nhập tên, nhập mô tả cho chương trình.
 • Bước 3: Chọn lưu.
Hướng dẫn sử dụng – Tạo mới chương trình học
 • Bước 4: Chọn “Tiến trình học” => chọn “thêm tiến trình”.
Hướng dẫn sử dụng -Thêm tiến trình học
 • Bước 5: Nhập tiến trình học:
  • Tên tiến trình là các lesson hoặc buổi học, hoặc Unit VD: Buổi 1,2,3… hoặc Lesson 1,2,3…
  • Nhập mô tả cho tiến trình.
  • Nhập thứ tự hiển thị: số lớn sẽ được hiển thị bên trên.
Hướng dẫn sử dụng -Thêm tiến trình học
 • Bước 6: Tạo bài kiểm tra cho tiến trình:
  • Chọn bài tập.
  • Chọn tiến trình cần thêm bài tập.
  • Chọn bài tập đã tạo sẵn.
Hướng dẫn sử dụng -Tạo mới bài kiểm tra

2. Hướng dẫn sửa chương trình học:

 • Bước 1: Chọn “Quản lý chương trình học” => Chọn icon Bút chì để sửa.
Hướng dẫn sử dụng -Sửa chương trình học
 • Bước 2: Chỉnh sửa thông tin => Lưu lại
Hướng dẫn sử dụng -Tạo mới bài kiểm tra

IV. Quản lý lớp học:

1. Hướng dẫn tạo mới lớp học:

 • Bước 1: Chọn “Quản lý lớp học” => chọn “Thêm mới”
Hướng dẫn sử dụng -Tạo mới lớp học
 • Bước 2: Nhập thông tin cho lớp
  • Nhập tên lớp
  • Nhập mô tả lớp
  • Lựa chọn giáo viên phụ trách
  • Nhập địa chỉ lớp học, có thể là Online hoặc một chi nhánh cụ thể.
  • Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lớp học
  • Tải ảnh đại diện cho lớp học.
 • Bước 3: Chọn lưu lại
Hướng dẫn sử dụng -Tạo mới lớp học

2. Hướng dẫn thêm học viên vào lớp học:

 • Bước 1: Chọn xem thông tin chi tiết 1 lớp => chọn “học sinh.
Hướng dẫn sử dụng -Thêm học sinh vào lớp học
 • Bước 2: Thêm học sinh:
  • Thêm học sinh thủ công bằng cách: chọn nút “Thêm học sinh” => tick chọn các học sinh cần thêm => chọn lại nút “ Thêm học sinh”.
  • Thêm học sinh bằng cách nhập file: chọn nút nhập File và làm theo hướng dẫn II
  • Thêm học phí cho từng học viên: tick chọn các học viên => Chọn “Thêm học phí” => nhập học phí sẽ thêm.
Hướng dẫn sử dụng -Thêm học sinh vào lớp học

2. Hướng dẫn quản lý tiến trình dạy của lớp

 • Bước 1: Chọn xem thông tin chi tiết 1 lớp => chọn “Tiến trình học tập”
 • Bước 2: Chọn chương trình đã tạo sẵn ở hướng dẫn 3 bằng cách:
  • Click “Chọn chương trình học”
  • Chọn chương trình mà bạn muốn thêm: sau đó tiến trình và bài tập tạo sẵn sẽ được thêm vào lớp.
Hướng dẫn sử dụng – Quản lý tiến trình dạy của lớp
 • Bước 3: Thêm vào tiến trình học nằm ngoài chương trình tạo sẵn bằng cách:
  • Chọn thêm tiến trình
  • Nhập thông tin cho tiến trình cần thêm và tạo mới
Hướng dẫn sử dụng – Quản lý tiến trình dạy của lớp

3. Hướng dẫn quản lý bài tập trong lớp học:

 • Bước 1: Chọn xem thông tin chi tiết 1 lớp => chọn “Bài tập”
Hướng dẫn sử dụng -Quản lý bài tập trong lớp học
 • Bước 2: Chọn Tiến trình học ( là các unit hoặc lesson đã tạo)
 • Bước 3: Chọn “Thêm bài tập”
 • Bước 4: Tạo bài tập
  • Chọn danh mục để lọc ra các bài tập bên trong
  • Chọn bài tập.
  • Nhập thời hạn hoàn thành với bài tập về nhà có deadline; còn với bài tập bổ trợ thì có thể để trống.
 • Bước 5: Chọn tạo mới
Hướng dẫn sử dụng -Quản lý bài tập trong lớp học